Thursday, 29 July 2010

หลักสูตรอบรม การดูแลครอบครัว

หลักสูตรอบรม การดูแลครอบครัว


เป้าหมาย ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี จำนวน 150 คน

แผนการจัดการอบรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2552 จำนวน 50 คน ณ. บ้านรุ่งอรุณ หมู่17 ตำบลยางฮอม

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2552 จำนวน 50 คน ณ. เทศบาลตำบลป่าตาล ตำบลป่าตาล

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มกราคม 2552 จำนวน 50 คน ณ. ศูนย์เด็กเล็ก หมู่17 ตำบลยางฮอม

เนื้อหาสาระ

1.ความสำคัญของการดูแลสุขภาพครอบครัว

3.การสร้างความผูกพัน

4.หลักการเลี้ยงดูลูก

5.ทักษะที่จำเป็นในการเป็นพ่อแม่

6.ทักษะการกระตุ้นให้ลูกมีพฤติกรรมดี

7.ทักษะการสื่อสารในครอบครัว

8.เคล็ดลับในการเลี้ยงดูเด็ก

9.การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

10.สร้างนิสัยรักการอ่านสานไอคิวอีคิว

11.การสื่อสารและการพูดคุยกับเด็ก 0-5 ปี

12.เด็กกับโทรทัศน์ตารางการอบรมเรื่อง การดูแลครอบครัว

สำหรับผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียน

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. ความสำคัญของการดูแลสุขภาพครอบครัว

09.00 - 10.30 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง การสร้างความผูกพัน

กิจกรรม สปาสัมผัสแห่งรัก

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง

- ทักษะที่จำเป็นในการเป็นพ่อแม่

- ทักษะการกระตุ้นให้ลูกมีพฤติกรรมดี

- เคล็ดลับในการเลี้ยงดูเด็ก

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

กิจกรรม สายธารเสียงเพลง

14.00 – 14.45 น. บรรยายวิชาการ สร้างนิสัยรักการอ่านสานไอคิวอีคิว

บรรยายวิชาการ เด็กกับโทรทัศน์

กิจกรรม เลือกหนังสือให้ลูก

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ทักษะการสื่อสารในครอบครัว

กิจกรรม สัญญาใจ

……………………………………………………….

หลักสูตรอบรมผู้ปกครอง เรื่อง โภชนาการเด็กวัยเรียน

เป้าหมาย ผู้ปกครองเด็กวัยเรียน จำนวน 300 คน

แผนการจัดการอบรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2553 จำนวน 100 คน ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 100 คน ณ. โรงเรียนป่าแดงห้วยหลวง

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 100 คน ณ. โรงเรียน อนุบาลยางฮอม

เนื้อหาสาระ

1.ความสำคัญของโภชนาการและพัฒนาการในเด็กวัยเรียน

2.สารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตสมวัยของเด็กวัยเรียน

3.โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร

3.การจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

4.เด็กไทยไม่กินหวานและอาหารที่ควรเลี่ยง

5. เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยในการกินอาหารของเด็กและ แนวทางแก้ไข


ตารางการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง โภชนาการเด็กวัยเรียน

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. ความสำคัญของโภชนาการและพัฒนาการในเด็กวัยเรียน

09.00 - 10.30 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ภาวะทุพโภชนาการและโรคจากการขาดสารอาหาร

กิจกรรม คนไหนที่ใช่หนู

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียน

และการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

กิจกรรม เมนูโปรด

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง เด็กไทยไม่กินหวานและอาหารที่ควรเลี่ยง

กิจกรรม รู้เลือก รักกิน

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ปัญหาการรับประทานอาหารในเด็กวัยเรียน

กิจกรรม บัตรคำปริศนาไขปัญหาการกิน

……………………………………………………….

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับ